งานนักศึกษา ปวส.ใบงานที่ 1
วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 (1หน่วยกิต)
ให้ผู้เรียนศึกษาหัวข้อต่อไปนี้
1.      เอกลักษณ์ไทยนั้นมีความหมายว่าอย่าง ยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง
2.      เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ควรสืบสานต่อไปมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมา 5 อย่าง
3.      ศิลปกรรม คือ จินตนาการจากความรู้สึกนึกคิดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้างพร้อมอธิบาย
4.      พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า วัฒนธรรม ไว้ว่าอย่างไร
5.      พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 ให้ความหมายคำว่าวัฒนธรรมว่าอย่างไร
6.      วัฒนธรรมนั้นมี 2 ประเภท มีอะไรบ้าง อธิบาย
7.      จิตสาธารณะ มีความหมายว่าอย่างไร และมีแนวทางแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อธิบาย
8.      ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของสังคม คือ
9.      ศาสนามีความสำคัญต่อสังคมอย่างไรบ้าง
10. หลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธ มีอะไรบ้าง อธิบาย
11. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร


  
ใบงานที่ 2
วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 (1หน่วยกิต)
ให้นักศึกษาอธิบายสรุปว่าวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไรมาพอสังเขป


  
ใบงานที่ 3
วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัส 3000-1301 (1หน่วยกิต)
ทุกสังคมจะมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม แต่ลักษณะที่เหมือนกันของทุกวัฒนธรรม คืออะไรอธิบายพอสังเขปข้อสอบวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (20 คะแนน)


1.       คำ ข้อใดคือความหมายของชีวิตและวัฒนธรรม
ก.       การดำรงชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่
ข.       ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
ค.       ลักษณะเฉพาะของการดำรงชีวิตแบบไทย
ง.        การดำรงชีวิตของคนไทยอย่างมีแบบแผน
2.       ความสำคัญของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
ก.       แสดงให้เห็นถึงจำนวนประชากรของไทย
ข.       แสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจของไทย
ค.       แสดงให้เห็นถึงลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทย
ง.        แสดงให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
3.       หลักศิลาจารึกฯแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยด้านใด
ก.       ด้านภาษา
ข.       ด้านศิลปกรรม
ค.       ด้านสถาปัตยกรรม
ง.        ด้านชีวิตความเป็นอยู่
4.       ข้อใดไม่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ก.       การเป็นทหาร
ข.       การนัดหยุดงาน
ค.       การทำอาชีพการเกษตร
ง.        ประเพณีลอยกระทง
5.       ถ้าหากเราต้องการทราบเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมหนึ่ง ๆ ควรสังเกตอะไรเป็นหลัก
ก.       ค่านิยมของสังคมนั้น
ข.       สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ค.       ความเจริญทางวัตถุ
ง.        วัฒนธรรมของสังคมนั้น


6.       การรำกลองยาวเป็นศิลปะการฟ้อนรำของภาคใด
ก.       ภาคใต้
ข.       ภาคเหนือ
ค.       ภาคอีสาน
ง.        ภาคกลาง
7.       ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ก.       การบริโภค
ข.       การศึกษา
ค.       การแต่งกาย
ง.        การฟ้อนเล็บ
8.       สถาบันใดที่สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นสถาบันแรกคือสถาบันใด
ก.       สถาบันศาสนา
ข.       สถาบันการศึกษา
ค.       สถาบันเศรษฐกิจ
ง.        สถาบันครอบครัว
9.       การจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่น เป็นภูมิปัญญาสาขาใด
ก.       ศิลปกรรม
ข.       แพทย์แผนไทย
ค.       ศาสนาและประเพณี
ง.        ภาษาและวรรณกรรม
10.   ภูมิปัญญาข้อใดที่มีความสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
ก.       รำไทย
ข.       มวยไทย
ค.       อาหารไทย
ง.        ร้องเพลงไทย


11.   ข้าวยำเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใด
ก.       ภาคใต้
ข.       ภาคเหนือ
ค.       ภาคอีสาน
ง.        ภาคกลาง
12.   ข้อใดไม่ใช่ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ก.       ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข.       ภูมิปัญญาระดับโลก
ค.       ภูมิปัญญาระดับชาติ
ง.        ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.   “ผ้าแพรวา” เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นใด
ก.       น่าน
ข.       สตูล
ค.       ลพบุรี
ง.        กาฬสินธุ์
14.   ข้อใดไม่ได้หมายถึงจิตสาธารณะ
ก.       บริจาคโลหิต
ข.       รักษาสิ่งแวดล้อม
ค.       ประหยัดพลังงาน
ง.        ใช้โทรศัพท์สาธารณะ
15.   ข้อใดไม่ใช่แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ
ก.       มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเสมอ
ข.       เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอ
ค.       รักษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมเสมอ
ง.        คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองเสมอ
16.   หลักธรรมใดคือหลักสู่ความสำเร็จ
ก.       ขันธ์ 5
ข.       อริยสัจ 4
ค.       อิทธิบาท 4
ง.        สังคหวัตถุ 4


17.   ข้อใดคือความสำคัญของวัดและศาสนาที่เป็นศูนย์กลางของสังคม
ก.       ด้านสังคม
ข.       เศรษฐกิจ
ค.       ด้านธุรกิจ
ง.        ศิลปวัฒนธรรม
18.   หลักธรรมทางศาสนาสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันในเรื่องใด
ก.       ความอดทนอดกลั้น
ข.       ความซื่อสัตย์ต่อกัน
ค.       ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ง.        แสดงหาสาเหตุแห่งปัญญาและวิธีแก้ปัญหา
19.   การสรงน้ำพระจะกระทำในวันใด
ก.       วันเข้าพรรษา
ข.       วันออกพรรษา
ค.       วันสงกรานต์
ง.        วันลอยกระทง
20.   การแสดงละครประเภทใดที่ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน
ก.       ละครรำ
ข.       ละครนอก
ค.       ละครใน
ง.        ละครพูดตอนที่ จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)
1.       ให้อธิบายถึงวัน “อาสาฬหบูชา” มาพอสังเขป
2.       เบญจขันธ์คืออะไร อธิบาย
3.       บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ มีอะไรบ้าง
4.       เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยในการประกอบศาสนพิธีมี  3 อย่าง อธิบาย